تصاویر همایش ۱۳۹۷

غرفه ی پارس تک ژن در یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در سال 1397
بالا